SPV

Statens tjänstepensionsverk rensar bort ”byråkratspråket”.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) arbetar med att skapa ett enklare och begripligare myndighetsspråk. Målet med språkvårdsarbetet är att all information till pensionärer, arbetsgivare och andra målgrupper ska vara enkel, tydlig och lätt att förstå. Dessutom tar vi tillvara på språkintresset som finns bland medarbetarna, genom att vidareutveckla deras kunskaper och ge stöd i arbetet med att skapa förståeliga texter.

Det här ingår i SPV:s språkvårdsarbete:

Språkutbildningar för medarbetare. Det har visat sig att det finns ett stort intresse för språket bland medarbetarna som uppskattar utbildningar i språkvård. Utbildningarna har också haft stor betydelse för SPV:s strävan efter ett klart och tydligt språk i alla texter.

Språktips och riktlinjer på intranätet. På SPV:s intranät finns det stöd för medarbetarna i allehanda språkfrågor. Där kan de läsa om de undrar över något eller hitta kontaktpersoner som de kan skicka en språkfråga till.

Språkhandbok som hjälpmedel. Vi har skapat en egen språkhandbok, ”Så skriver vi på SPV”. I den finns det grundläggande skriv- och språkregler. Handboken tar även upp hur man som medarbetare ska hantera olika typer av texter, strukturera materialet, hitta den röda tråden och via grafisk form locka till läsning.

Begrepp och termer. För att undvika onödig ”förvirring” tycker vi att det är viktigt att alla använder samma begrepp och termer. Därför hänvisar vi i första hand medarbetarna till ”Pensionsorden” som är en gemensam ordlista för pensionsbranschen. Därefter till vår egen interna begreppsordlista som skapats för att bringa ordning bland alla pensionstermer.

Språkgranskning av material. På SPV jobbar vi mycket med språkgranskning av allehanda texter. Emellanåt i olika projekt som syftar till att förenkla språket i pensionsbrev, blanketter och andra texter. Det finns ett krav på att texter som skickas ut externt ska vara språkgranskade.

Sist men inte minst kan det vara bra att förtydliga att alla våra råd och riktlinjer för det svenska språket bygger på rekommendationer från Språkrådet och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet.

Comments are closed.