Sundsvalls kommun

Vårdat, enkelt och begripligt för demokrati och effektivitet.

Fullmäktige i Sundsvall beslutade 2009 att kommunen skulle börja arbeta för att få ett begripligare språk i kommunen. Det var förtroendevalda i fullmäktiges demokratiberedning som hade tagit initiativet till detta. De tyckte att det skrivna språket inom kommunen var svårt att förstå för många.

I oktober 2011 fick kommunen en språkpolicy och en rutin för klarspråksgranskning. Båda ska hjälpa dem som skriver texter i kommunen att uttrycka sig enklare och begripligare.

Språkpolicy för Sundsvalls kommun, antagen av fullmäktige i oktober 2011

Språket som används i Sundsvalls kommun ska vara sådant att det främjar demokratiska samtal och medborgardialog, underlättar kontakt och service till kunder och näringsliv och gör kommunens verksamheter tydliga och begripliga.

Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Sundsvalls kommun strävar efter att utveckla svenska språket, så att svensk terminologi kan användas inom alla verksamhetsområden.

Rutin för klarspåksgranskning, antagen av fullmäktige i oktober 2011

Rutin för klarspråksgranskning kan användas för att granska alla sorters kommunala skrivelser och dokument.

Kommunens språk ska vara vårdat, enkelt och begripligt för att främja en demokratisk dialog och ett effektivt arbetssätt.

Begreppet klarspråk innebär att skribenten underlättar för läsaren på olika sätt, genom bland annat disposition, rubriker och språkbruk. Viktigast är att texten anpassas till den läsare man vänder sig till.

Det finns många böcker, kurser och verktyg till hjälp för den som ska skriva klarspråk. Nedanstående enkla regler är dock grundläggande och ska följas av alla som skriver texter inom Sundsvalls kommun:

Regler Förklarande kommentar
Anpassa texten till läsaren Fundera exempelvis över läsarens för­kunskaper, intresse för ämnet och läsvana.Disponera texten så att det som är viktigast för läsaren kommer först.
Var tydlig med vem som är avsändare Var inte rädd för personliga pronomen, exempelvis ”Vi inom stadsdelsförvaltningen…” eller ”Som chef för byggavdelningen vill jag…”
Undvik förkortningar Om en förkortning ändå är nödvändig måste den förklaras
Undvik engelska ord och begrepp Om inget motsvarande svenskt ord eller begrepp finns måste ordet förklaras
Undvik krångliga och byråkratiska ord Se exempel på sådana ord och förslag till alternativ på ”svarta listan” på intranätet
Undvik passiva verb Använd istället aktiva verb och skriv ut vem som gör vad, exempelvis
”Per bygger huset i sommar.” istället för
”Huset byggs i sommar.”
Undvik substantivering av verb Använd istället aktiva verb och skriv ut vem som gör vad, exempelvis
”Per bygger huset i sommar.”
istället för
”Byggandet av huset sker i sommar.”
Dela upp långa texter i stycken med tydliga och informativa rubriker Skriv ut vad det handlar om, exempelvis
”Gympapasset inställt på måndag” istället för
”Viktig information”

Ramavtal med språkkonsult

Under 2012 har kommunen skrivit ramavtal med språkkonsulter för språkvårdstjänster, texttjänster och utbildning. På det sättet blir det lättare för ansvariga i organisationen att få hjälp att skriva rätt.

E-tjänsten Skolskjuts vann Klarspråkskristallen år 2016

Sundsvalls kommun har vunnit Språkrådets pris Klarspråkskristallen för ett klart och begripligt offentligt språk och ett inspirerande klarspråksarbete i framtagandet av en ny e-tjänst.

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen en gång om året till en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser. Temat för årets pris var ”klarspråk i e-tjänster”.

Samarbete mellan kommuner i länet
E-tjänsten för skolskjuts, som har vunnit Klarspråkskristallen, ingår i e-tjänsteplattformen Open ePlatform och har tagits fram inom projektet eSamverkan. I projektet samarbetar kommuner i länet för att utveckla e-tjänster som skapar en enklare vardag för privatpersoner och företag. E-tjänsten för skolskjuts ligger ännu i testmiljö men lanseras i början av maj.

– Klarspråk är viktigt och kommer att bli ännu viktigare framöver med tanke på samhällets utveckling, som bland annat innebär ökande informationsmängder och nya medborgare från andra länder. Jag är glad och stolt över att se att det blir så här bra när språk och teknik går hand i hand, säger Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör.

Klarspråkskristallen delades ut torsdag 28 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Juryns motivering
”Sundsvalls kommun har, i samverkan med andra kommuner och med enkla metoder, utvecklat e-tjänsten ”Skolskjuts” i öppen källkod. Alla som deltagit i utvecklingsarbetet har fått klarspråksutbildning, även systemutvecklarna. E-tjänsten har användarna i fokus, använder ett klart språk och ger tydliga instruktioner. Arbetet är en inspiration för andra kommuners arbete med e-tjänster.”

Comments are closed.